Lychnidos Residence

e колективна станбена зграда со катност П+4+Пк во која има околу 40 станови со станбени единици во зависност од нивната големина, а во склад со важечките стандарди и нормативи за функционално, современо и квалитетно домување.

Приземјето се користи за деловна намена, компатибилна на станбената намена која е предвидена на катовите и поткровјето. Влезот во подрумското ниво е овозможен директно од северната страна со влезно-излезна рампа чиј пад е во граници на падовите на затворени рампи.

Распоред на Станови

Кликнете врз еден од становите за повеќе инфо